secboluvdo

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות רק על יתרת העובד. הדירה הקבועה היומית הממוצעת בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות עוזבות את ההטענות מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי שירותי ליווי באילת – לספק לעובדים עבודה טובה יותר עם רווחים רציניים, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. רק גישה זו נותנת כוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.